Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring informeren wij u onder andere over hoe Pink Gellac uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u heeft. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
 1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Pink Gellac | PBC International BV (hierna: “Pink Gellac”)

Middenweg 1, 1217 HS Hilversum - Nederland
Website: www.pinkgellac.com
Inschrijfnummer KvK: 57299641
BTWnr: NL852521819B01

Pink Gellac is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via de webwinkel. Wij hechten veel belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; en
 • wij uw recht respecteren om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-09-2023.

2. Gebruik van onze webwinkel
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u te sluiten of deze uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een product bij ons koopt. Soms verwerken wij persoonsgegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals het bewaren van onze financiële administratie. Voor bepaalde verwerkingen, zoals het verzenden van onze nieuwsbrief, vragen wij uw toestemming. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door via e-mail contact met ons op te nemen (zie hierna onze contactgegevens). Als laatste kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij direct van u verzamelen. Wij verkrijgen geen persoonsgegevens van derden.

2.1. Betaling, afhandeling en retourneren bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de betaling, afhandeling en eventuele retournering daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Wij doen dit alleen voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u na te komen. Indien het in dit kader nodig is kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

2.2. Persoonlijk account
U kunt via onze website een persoonlijk account aanmaken. Hiervoor gebruiken wij uw naam, emailadres en een door u gekozen wachtwoord. Met dit account kunt u makkelijker en sneller winkelen en kunt u een verlanglijst bewaren. Ook kunt u hier uw bestellingen terugvinden.

2.3. Pink Premium Program
Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt, word je automatisch lid van het Pink Premium Program. Dit is het loyaliteitsprogramma van Pink Gellac waarmee je korting kunt verdienen op jouw bestelling of spaart voor cadeaus. Je kunt op verschillende manieren Pink Points verdienen, bijvoorbeeld door online of in de winkel iets bij ons te kopen, doordat je een nieuwe klant aanbrengt via jouw persoonlijke link (‘verwijs een vriend’) of door het volgen van onze social media accounts. Wij registreren hiervoor jouw puntensaldo en de actie waarmee jij punten hebt verdiend. Dit doen wij op basis van het gerechtvaardigd belang van Pink Gellac, namelijk het kunnen aanbieden van ons loyaliteitsprogramma en het interacteren met onze klanten. Als je hier niet aan mee wilt doen, dan kan je je altijd eenvoudig uitschrijven door contact op te nemen met onze klantenservice (add link to Contact page)

2.4. Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Dit kan middels een contactformulier, de chatfunctie, de e-mail, whatsapp of telefonisch. U wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De door u aangeleverde persoonsgegevens worden vervolgens verwerkt voor de afhandeling van uw vraag en/of klacht. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

2.5. Publicaties
Bij gebruik van onze webwinkel kunnen gegevens worden gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen. U kiest zelf welke informatie u publiceert bij het stellen van een vraag of het plaatsen van een reactie op een blogbericht. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent, bijvoorbeeld als u besluit om uw voor- en achternaam achter te laten. Op verzoek anonimiseren wij informatie die gepubliceerd is. U bent altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven.

2.6. Verbeteren van producten, diensten en bedrijfsvoering en statistische analyses
Voor kwaliteitsdoeleinden kunnen wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u een klacht indient over een product of onze dienstverlening. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het genereren van statistieken. Dit doen wij op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk om onze producten en diensten te blijven verbeteren.

2.7. Promotie en marketing
Wanneer u een product bij ons koopt, dan kunnen wij u daarna benaderen voor een soortgelijk product. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang, namelijk het aanbieden van onze producten en u op de hoogte houden daarover. Indien u geen communicatie van ons wenst te ontvangen dan kunt u zich hier voor afmelden. Dit kan eenvoudig door op de ‘uitschrijf-knop’ onderaan een email te klikken.

2.8. Overig
In sommige gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang voor het bestrijden van fraude en of misbruik. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken indien wij ons moeten verdedigen tegen (juridische) aanspraken en vorderingen. Als laatste kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een fusie of overname voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. 

3. Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen: 
 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van afspraken met u (denk aan bezorgdiensten), is Pink Gellac gerechtigd om uw persoonsgegevens naar voornoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, of het bedrijf dat u vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het OM of toezichthouders;
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken;
 • Pink Gellac gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners). Met deze dienstverleners is Pink Gellac verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Pink Gellac. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt. 
Uw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Pink Gellac maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.  

4. Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken.  Wij gebruiken cookies die wij zelf plaatsen alsmede cookies die door derde partijen worden geplaatst of uitgelezen. Op onze website worden functionele cookies gebruikt die er onder andere voor zorgen dat de website goed werkt. Bovendien gebruiken wij analytische cookies met een geringe privacy impact. Voor deze cookies hebben wij geen toestemming van u nodig. Daarnaast gebruiken wij ook tracking en targeting cookies. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming.   Voor meer informatie over derde partijen die cookies plaatsen en hoe zij met cookies omgaan verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). Onderaan deze privacyverklaring treft u een overzicht van de cookies die op deze website kunnen worden geplaatst en de bijbehorende partijen. Zie onder aan dit document de tabel met cookies die wij plaatsen.

5. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

7. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De persoonsgegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.  Als u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we die toestemming tot dat u zich uitschrijft. 

8. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Uw rechten en vragen
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent de uitoefening van uw rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Indien u toestemming heeft gegeven aan ons, dan kunt u die toestemming te allen tijden intrekken. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die door ons gebaseerd is een gerechtvaardigd belang. Voor marketingcommunicatie geldt dat u zich altijd middels een knop onderaan een email kunt uitschrijven.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

11. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactgegevens
Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring of wilt u een van uw rechten uitoefenen, hieronder vindt u onze contactgegevens. Pink Gellac | PBC International BV
Middenweg 1
1217 HS Hilversum

Nederland
Telefoonnummer (035) 737-0457
E-mail info@pinkgellac.com

13. Cookietabel
Cookie Key Cookie Type Bewaartermijn Beschrijving  Soort
OptanonAlertBoxClosed First-party 1 jaar Deze cookie wordt geplaatst door websites die bepaalde versies van de cookie law compliance oplossing van OneTrust gebruiken. Hij wordt ingesteld nadat bezoekers een bericht met cookie-informatie hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer zij het bericht actief sluiten. Het stelt de website in staat het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie heeft een levensduur van een jaar en bevat geen persoonlijke informatie. Noodzakelijk
secure_customer_sig First-party 1 jaar Deze cookie wordt doorgaans verstrekt door Shopify en wordt gebruikt in verband met een klantenlogin. Noodzakelijk
OptanonConsent First-party 1 jaar Deze cookie wordt ingesteld door de cookie compliance-oplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kunnen site-eigenaren voorkomen dat cookies in elke categorie worden ingesteld in de browser van de gebruiker, wanneer er geen toestemming is gegeven. De cookie heeft een normale levensduur van een jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren. Noodzakelijk
_pinterest_ct_ua

Third-party

1 jaar Deze cookie wordt ingesteld in verband met Pinterest Marketing. Marketing
X-AB

Third-party

1 dag Deze cookie wordt gebruikt door de beheerder van de website in het kader van multi-variate testing. Dit is een hulpmiddel om inhoud op de website te combineren of te wijzigen. Hierdoor kan de website de beste variatie/editie van de site vinden. Functioneel (Analytisch)
_gaexp

Third-party

2 maanden 21 dagen Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker in een experiment is opgenomen en in welke experimenten een gebruiker is opgenomen. Functioneel (Analytisch)
_secure_session_id
First-party
1 dag Wordt gebruikt in verband met de navigatie door een winkel. Noodzakelijk
cart_currency
First-party
14 dagen Deze cookie wordt gebruikt om het land van herkomst van de gebruiker te herkennen en de juiste transactievaluta in te vullen. Targeting
_ttp
Third-party
13 maanden Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van advertentiecampagnes te meten en te verbeteren en om de gebruikerservaring (inclusief advertenties) op TikTok te personaliseren Targeting
_ttp First-Party 13 maanden Deze cookie wordt gebruikt om de prestaties van advertentiecampagnes te meten en te verbeteren en om de gebruikerservaring (inclusief advertenties) op TikTok te personaliseren targeting
_gat_UA-35739162-1
First-party
1 minuut Dit is een patroontype cookie ingesteld door Google Analytics, waarbij het patroonelement op de naam het unieke identificatienummer bevat van de account of website waarop het betrekking heeft. Het is een variant van het _gat-cookie dat wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te beperken die Google registreert op websites met veel verkeer. Functioneel (Analytisch)
__kla_id
First-party
2 jaar Volgt wanneer iemand via een Klaviyo e-mail doorklikt naar de website Functioneel (Analytisch)
_ga
First-party
2 jaar Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - een belangrijke update van de meer algemeen gebruikte analyticsdienst van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. Het wordt opgenomen in elk paginaverzoek op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de site. Functioneel (Analytisch)
_gid
First-party
1 dag Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Hij slaat een unieke waarde op voor elke bezochte pagina en wordt gebruikt om pageviews te tellen en bij te houden. Functioneel (Analytisch)
_ga_C5F0XGG8LL
First-party
2 jaar Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de sessiestatus te behouden. Functioneel (Analytisch)
_tracking_consent
First-party
1 jaar Tracking voorkeuren Noodzakelijk
_uetvid
First-party
1 jaar Dit is een cookie gebruikt door Microsoft Bing Ads en is een tracking cookie. Het stelt ons in staat om een gebruiker die onze website eerder heeft bezocht te benaderen. Tracking
sc_at
Third-party
1 jaar Deze cookie wordt gebruikt door Snapchat om bezoekers te identificeren en conversies bij te houden. Tracking
test_cookie
Third-party
15 minuten Deze cookie wordt ingesteld door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt. Tracking
_scid First-party 1 jaar 1 maand Deze cookie wordt gebruikt door Snapchat om bezoekers te identificeren. Tracking
IDE Third-party 1 jaar Deze cookie wordt ingesteld door Doubleclick en geeft informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele reclame die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht. Tracking
_gcl_au First-party 3 maanden Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun diensten gebruiken. Tracking
MUID Third-party 1 jaar Deze cookie wordt door Microsoft veel gebruikt als unieke gebruikersidentificatie. Het kan worden ingesteld door ingesloten Microsoft-scripts. Er wordt algemeen aangenomen dat hij synchroniseert met veel verschillende Microsoft-domeinen, waardoor gebruikers kunnen worden gevolgd. Tracking
_uetsid First-party 1 dag Deze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden getoond die relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site bekijkt. Tracking
_fbp First-party 3 maanden Gebruikt door Meta om een reeks advertentieproducten te leveren zoals real time biedingen van derden adverteerders. Tracking
_pin_unauth
First-party
1 jaar Registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent vanuit Pinterest. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Tracking
localization
First-party
1 jaar Slaat de tijdszone van de gebruiker op. Functioneel
FPID
First-party
2 jaar Wordt gebruikt voor server side tagging met Google Analytics. De waarde die is opgeslagen in deze cookie wordt gebruikt voor het instellen van de client-ID in het verzoek aan de servers van Google. Functioneel (Analytisch)
locale_bar_accepted
First-party
Sessie Slaat de valutavoorkeuren van de gebruiker op Functioneel
keep_alive
First-party
2 uur Slaat  de locatie van de gebruiker Noodzakelijk
_schn
First-party
Sessie Deze cookie wordt gebruikt door Snapchat voor retargeting en attributie van verkeer Tracking
FPLC
First-party
20 uur Deze cookie verzamelt informatie over activiteit van gebruikers op de Functioneel (analytisch)
epb_previous_pathname
First-party
Sessie Geen beschrijving Functioneel